Projekt

Ökad robusthet och resilisens i vattenförvaltningen

Bakgrund och syfte

De vädervariationer vi upplever mer av dag för dag leder till allvarliga konsekvenser i livsmedelsproduktionen. Både för mycket och för lite vatten innebär stora utmaningar för lantbruket. Dagens system är inte anpassade till de nya förhållandena och kräver innovativ hantering.

Projektet är en förstudie med syfte att i en rapport identifiera och föreslå insatsområden som kan bidra till en optimerad hantering av vattnets rörelser i landskapet.


Förväntade synergieffekter

Innovativ vattenanvändning bidrar även till positiva synergier som förbättrad samhällsberedskap genom vattenreservoarer vid brandbekämpning, minskad risk för översvämningar av allmän infrastruktur, lagring av vatten för småskalig energiproduktion, minskade koldioxidutsläpp och näringsläckage samt främjande av biologisk mångfald.

Förstudien vill med en omfattande behovskartläggning, i bred regional samverkan mellan aktörer, bidra till en värdeskapande grönblå infrastruktur som skapar nyttor i samhället och bidrar till ökad hållbar livsmedelsproduktion.


Genomförande

Kunskap ska samlas in genom omvärldsanalys, intervjuer och workshops.

Arbetet med förstudien samlar och sammanför olika intressenter och aktörer, både mellan aktörer regionalt och länsöverskridande. Det är en viktig del för att öka kunskap och föra samman varandra, tydliggöra roller och rådighet, lyfta och sprida redan goda exempel samt skapa fortsättningar för samarbeten.

Workshops för kunskapsinhämtning samt intervjuer syftar till att förändra målgruppens förmågor och beteenden.


Målgrupper

Primär: offentliga organisationer
Sekundär: små och medelstora företag


Mål

Slutprodukten är en rapport där förstudien, i samverkan mellan berörda aktörer, ska identifiera och föreslå insatsområden som kan bidra till en optimerad hantering av vattnets rörelser i landskapet.

Målsättningen är att kunskap och utfall från genomförda aktiviteter i förstudien ska synliggöra insatser som behöver initieras för att minska vattnets negativa påverkan i jordbruket och öka vattnets användning som en resurs till en robust livsmedelsproduktion.

Rapporten ska utgöra underlag för aktörer att arbeta vidare med insatser i egen regi samt söka medel inom förstudiens områden för genomförandeprojekt.


Geografiskt område

Örebro, Södermanland och Västmanlands län

Detaljer

Projektnamn:

Ökad robusthet och resilisens i vattenförvaltningen

Finansiärer:

Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF)

Projektägare:

AgroÖst

Projektsdeltagare/samverkansparter:

AgroÖrebro
Agro Västmanland
Agro Sörmland

Projekttid:

2024-04-01 - 2025-06-30

Rulla till toppen