Projekt

AI i lantbrukets tjänst

Bakgrund och syfte:

En av de största samhällsutmaningarna vi har finns inom områden som livsmedelsförsörjning och beredskap och där spelar lantbruket en central roll. Lönsamhet är en av de allra största utmaningarna för dagens lantbruksföretagare och det avgörande att öka lönsamheten inom näringen generellt och hos de enskilda lantbruksföretagen.

 

En sak som lantbruksföretagen upplever som belastande och begränsande för ökad produktion och lönsamhet är det omfattande regelverket och byråkrati samt medföljande administration som branschen omfattas av. Näringen har länge efterfrågat förenklingar men tyvärr har administrationen blivit mer omfattande och komplex. Detta leder till kostnader och att oproportionerligt med tid måste avsättas till administration mot berörda myndigheter.

 

Med anledning av att lantbrukets administration samt produktion blir allt med digitaliserad öppnar det möjligheter för automatisering av datahantering. Projektet vill, i nya samarbeten mellan aktörer, utreda om det med hjälp av AI går att förenkla, optimera och automatisera lantbruksföretagets administration mot berörda myndigheter.

 

Avgränsning:

I detta projekt avgränsas administration mellan lantbruksföretag och länsstyrelsen som genererar majoriteten av uppgiftsflöden och rapportering.

 

Genomförande:

Projektet vill genom att identifiera lämpliga dataflöden mellan lantbruksföretag och länsstyrelse analysera vilka av dessa som kan automatiseras och optimeras med hjälp av AI. Projektet avser att utveckla en testmodul med dataflöden från tre typgårdar.

 

Mål:

Målet är att utreda möjligheterna att utveckla en tjänst som, med hjälp av AI, kan verka som en “sorteringsadapter” mellan lantbruksföretag och berörd myndighet och bidra till automatisk dataöverföring av uppgifter till rätt mottagarinstans och rätt format, optimera möjligheter till stöd, ersättningar och bidrag, minska risken för felaktiga uppgifter som kan leda till sanktioner samt informera om alternativa åtgärder eller avisera om utebliven inrapportering.

 

Genomförandeparter:

Projektet genomförs genom ett nytt samarbete mellan två aktörer i två län. Projektägare är Agro Öst, ideell förening i form av noderna Agro Sörmland och Agro Örebro. Samarbetspart är AI Sweden genom Mälardalens Universitet.

 

Resurser i projektet är även länsstyrelsen i Södermanland och Örebro samt HS konsult AB. Mälardalens Universitet finansierar själva sin tid i projektet med hjälp av AI Sweden medan övriga projektparter är en del av budgeten.

Detaljer

Projektnamn:

AI i lantbrukets tjänst

Finansiärer:

Europeiska jordbruksfonden

Projektsdeltagare:

Agro Sörmland
AgroÖrebro
Mälardalens universitet
Hushållnings sällskapet
Länsstyrelsen Södermanlands län
Länsstyrelsen Örebro län

Projektstart:

2024-04-01

Rulla till toppen