Historik

AgroÖrebro

Kort historik om oss

AgroÖrebro är en del av AgroÖst och startades våren 2019 på initiativ av Länsstyrelsen som ett resultat av den regionala implementeringen av Livsmedelsstrategin i Örebro län.

Den nationella livsmedelsstrategin, En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet, antogs 2017 och anger riktningen på det arbete som ska göras inom området fram till 2030. För att lyckas nå målen krävs att hela livsmedelskedjan arbetar tillsammans mot uppsatta mål. Regeringen har därför presenterat en livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan, från forskning, via primärproduktion till konsument. Målet är en ökad, hållbar livsmedelsproduktion som leder till ökad tillväxt och sysselsättning i hela landet. Inom ramen lyfts även närproducerade och ekologiska livsmedel samt konsumentupplysning för en ökad efterfrågan på inhemska produkter.

Konkurrenskraft, Konsument & Marknad

Länet har en hållbar och lönsam livsmedelskedja med ökad primärproduktion, förädling och export i de gröna näringarna. Efterfrågan drivs av kunder som har kunskap och möjlighet att göra medvetna val. Dessa val bidrar till att driva marknaden mot en hållbar livsmedelskedja. Nya affärsmodeller och hållbara logistiklösningar skapar lönsamhet och tillväxt både industriellt och småskaligt.

 

Offentlig konsumtion & upphandling​

Länets offentliga aktörer driver efterfrågan på varor och tjänster ur den regionala livsmedelskedjan. Genom upphandling bidrar det offentliga köket till att öka kunskapen om mervärdet i den regionala livsmedelskedjan och sambandet mellan livsmedel, hållbarhet och hälsa.

Regler och villkor​

Företagen har lätt att få tillgång till ökad kunskap om regler och tillsyn. I tillsyn av regelverk och företagsrådgivning finns det råd och stöd till företagen i hela livsmedelskedjan så att det är lätt för företagen att göra rätt och att utvecklas. Konkurrenskraft och hållbarhet går hand i hand.

Kunskap, innovation & samverkan

Örebroregionens innovationssystem bidrar till mer och fler hållbara innovationer i livsmedelskedjan. Samverkan mellan offentlig sektor, forskning och näringsliv skapar möjligheter till utveckling i livsmedelskedjan.

Långsiktig samverkan skapar acceleration och kunskapsutveckling i livsmedelskedjan, ökad innovationskraft och främjar företagens entreprenörskap. Strategisk samverkan säkrar kompetensförsörjning och kunskapsutveckling i hela livsmedelskedjan.

”Offentlig konsumtion och upphandling” ligger inom Hushållningssällskapets område, ”Regler och villkor” hos Länsstyrelsen och ”Kunskap, innovation och samverkan” hos Inkubera. Det fjärde området, ”Konkurrenskraft, konsument och marknad”, är sist ut med att få formella ramar.

AgroÖst, ideel förening, har tagit sig an området genom att sjösätta projektet AgroÖrebro huvudsakliga fokus är att:

AgroÖrebro skall bli en neutral utvecklingsarena, en informationsplattform och en kreativ mötesplats som främjar affärsutveckling och innovation för livsmedels-producenter i Örebro län. AgroÖrebros arbete riktar sig i första hand till primär-, förädlings- och industriella förädlingsproducenter i Örebro som vill stärka sina förutsättningar till affärsutveckling och i sammanhanget direkt och indirekt bidra till att stärka länets matidentitet samt öka värdet av regional och svensk mat.”

Inledningsvis drivs arbetet i AgroÖrebro av LAVI gruppen AB och projektet tog sitt avstamp i workshopen ”Framtidens livsmedelsproduktion i Örebro län” den 6/5-19, med deltagare från alla delområden med syfte att inventera behov, önskemål och lösningar kopplade till livsmedelsstrategin i länet.

Rulla till toppen