Minskat matsvinn kan ge större lönsamhet för lantbruksföretagen
Posted By : February 28, 2020

Nyligen har ett nytt etappmål för att minska matsvinnet tagits fram. I målet ingår såväl att minska avfallet i livsmedelskedjan som att mer av primärproduktionen ska nå fram till konsument.

” Svinnet i primärproduktionen räknas sällan som livsmedelsavfall och det är därför viktigt att den andra delen av målet finns med så att hela livsmedelskedjan omfattas, även jordbruk, trädgård och fiske. Det är i linje med livsmedelsstrategins mål om en ökad svensk hållbar produktion och även med Agenda 2030″

Karin Lindow, Livsmedelsverket. Jordbruksverket.se 20200228

De förluster som sker på gårdsnivå styrs ofta av faktorer som väder, skadegörare, sjukdomar och krav som finns i andra delar av produktionskedjan än i jordbruket vilket gör det svårt för lantbrukaren att styra svinnet. Man kan dock se att de delar som kan kopplas till vad som händer efter att produkterna skördats kan påverkas genom samarbeten och ett korrekt agerande företag emellan i hela livsmedelskedjan.

I den nationella planen för att minska matsvinnet “Fler gör mer, handlingsplan för minskat matsvinn 2030” anges att en förutsättning för att lyckas är:

Ett aktivt samarbete mellan branschaktörer i livsmedelskedjan
En större effekt av aktörernas insatser kan nås genom att former för samordning etableras. Ett organiserat bindande samarbete ger vinst genom att man kan hitta gemensamma åtgärder inom delar av kedjan samt vidta åtgärder som inte skickar matsvinnet vidare uppåt eller nedåt i kedjans led.”

Fler gör mer, handlingsplan för minskat matsvinn 2030

Andra konkreta punkter att arbeta med som berör primärproduktionen är enligt handlingsplanen bland annat:

  • Utbildning av rådgivare runt hur primärprodukter hanteras.
  • Öka avsättningsmöjligheterna för klass II produkter inom frukt och grönt.
  • Hitta exportmarknader för produkter som inte kan säljas på den svenska marknaden.
  • Påverka regler, handelsnormer och specifikationer hos privata aktörer och handelskedjor.
  • Öka möjligheterna för produkter som inte kan användas för humankonsumtion att istället användas som foder till djur.
  • Använda livsmedelslagstiftningen på ett mer flexibelt sätt.
  • Förbättrad teknisk utrustning för att minska skador på produkterna under skörd, transport, lagring och paketering.
  • Utveckla principer för god affärssed som kan ligga till grund för affärer i hela livsmedelskedjan.
  • Kartläggning av sambandet mellan utsäde/plantmaterial och svinn/förluster längre fram i livsmedelskedjan.
  • Analys av hur primärproduktionen kan möta nya utmaningar i form av t ex klimatförändringar.

Arbetet med att minska matsvinnet kan via dessa insatser bidra till en ökad svensk primärproduktion och större lönsamhet. Tvärt emot vad man kanske hade förväntat sig!

<-- 4539333 -->
Translate »