Livsmedelshandlingsplan

Regional handlingsplan för ökad livsmedelsproduktion i Örebro län

En konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i hela Örebro län. Det är målet för den regionala handlingsplanen som grundar sig i den nationella livsmedelsstrategin som regeringen tagit fram.

 

En livsmedelsstrategi för Sverige

Regeringen har tagit fram en nationell livsmedelsstrategi för att se till att svensk mat blir mer konkurrenskraftig, skapar hållbar tillväxt, jobb och värden för hela samhället. Den anger en riktning på det arbete om ska göras inom området fram till 2030.

 

Ansvaret för att genomföra den nationella livsmedelsstrategin har fördelats till regional nivå där varje regions behov, utmaningar och specialiseringar ska styra innehållet i arbetet. I Örebro län ligger ansvaret hos Länsstyrelsen i Örebro och Region Örebro län och vi har tillsammans tagit fram en regional handlingsplan – Mat för hälsa och hållbarhet. Handlingsplanen ska göra det tydligt hur vi i Örebro län bidrar till de nationella målen i livsmedelsstrategin. Detta genom att på olika sätt gynna en ökad hållbar produktion och konsumtion av livsmedel i vårt län.

Agro Örebro

Agro Örebro arbetar med Livsmedelshandlingsplanen på uppdrag av Länsstyrelsen Örebro och Region Örebro län. De är också en samverkande mötesplats som ska främja, konkurrenskraft, attraktionskraft och kompetenskraft för lantbruks och livsmedelsföretag i Örebro län.

Fyra handlingsområden för att nå målen

Handlingsplanen består av fyra handlingsområden med målbild och prioriterade åtgärder.
Områdena konkurrenskraft, konsument och marknad, och regler och villkor ansvarar Länsstyrelsen för och när det gäller Offentlig konsumtion och upphandling samt kunskap och innovation ligger ansvaret hos Region Örebro län. Båda parter i samverkan med varandra och med andra aktörer.

Konkurrenskraft, konsument och marknad

Målbild

Länet har en hållbar och lönsam livsmedelskedja med ökad primärproduktion, förädling och export i de gröna näringarna. Efterfrågan drivs av kunder som har kunskap och möjlighet att göra medvetna val. Dessa val bidrar till att driva marknaden mot en hållbar livsmedelskedja. Nya affärsmodeller och hållbara logistiklösningar skapar lönsamhet och tillväxt både industriellt och småskaligt.

Prioriterade åtgärder

 • Stärka produktionsutveckling för att öka konkurrenskraften i den regionala livsmedelskedjan.
 • Öka kunskapen om mervärdet i den lokala och regionala livsmedelskedjan.
 • Kommunicera den regionala matens roll inom besöksnäringen, i detaljhandel och på restauranger i länet. Stärka perspektivet måltidsupplevelse i livsmedelskedjans utveckling.
 • Minska matsvinnet – öka kunskapen och stötta åtgärder som minskar matsvinn i alla led. Öka kunskapen om nya affärsmodeller för att driva mot hållbara lösningar.
 • Stötta utveckling och innovation inom hållbara logistiklösningar. Utveckla kopplingar mellan livsmedelskedjan och länets starka branschstrukturer.

 

Offentlig konsumtion och upphandling

Målbild

Länets offentliga aktörer driver efterfrågan på varor och tjänster ur den regionala livsmedelskedjan. Genom upphandling bidrar det offentliga köket till att öka kunskapen om mervärdet i den regionala livsmedelskedjan och sambandet mellan livsmedel, hållbarhet och hälsa.

Prioriterade åtgärder

 • Öka kunskapen runt den offentliga upphandlingen och måltidens roll i den regionala livsmedelskedjan.
 • Göra det möjligt för fler mindre företag att komma in i offentlig upphandling.
 • Stötta arbetet med tydliga kost- och måltidspolicys i länets samtliga kommuner.

Regler och villkor

Målbild

Företagen har lätt att få tillgång till ökad kunskap om regler och tillsyn. I tillsyn av regelverk och företagsrådgivning finns det råd och stöd till företagen i hela livsmedelskedjan så att det är lätt för företagen att göra rätt och att utvecklas. Konkurrenskraft och hållbarhet går hand i hand.

Prioriterade åtgärder

 • God dialog, ökad kompetens och samverkan inom regler och villkor.
 • Stärka företagens utvecklingsarbete genom att skapa en arena för samarbeten och kunskapsutbyten.

 

Kunskap och innovation

Målbild

Örebroregionens innovationssystem bidrar till mer och fler hållbara innovationer i livsmedelskedjan. Samverkan mellan offentlig sektor, forskning och näringsliv skapar möjligheter till utveckling i livsmedelskedjan.

Långsiktig samverkan skapar acceleration och kunskapsutveckling i livsmedelskedjan, ökad innovationskraft och främjar företagens entreprenöriella aktivitet. Strategisk samverkan säkrar kompetensförsörjning och kunskapsutveckling i hela livsmedelskedjan.

Prioriterade åtgärder

 • Strategiskt och långsiktigt arbete med kompetensförsörjning inom livsmedelsyrkena i länet – från primärproduktion genom hela livsmedelskedjan till konsument.
 • Stärk kopplingen mellan Örebro universitets forskningsområden och den regionala livsmedelskedjans utveckling.
 • Test- och demonstrationsmiljöer för samverkan mellan länets livsmedelsföretag och offentliga kök stärker den regionala livsmedelskedjan.
 • Öka kunskapen hos aktörer verksamma inom innovation och företagsutveckling.
 • Koppla upp strukturer och samarbeta med andra regioner (nationellt och internationellt) som kan komplettera erbjudandet till företag och kund.

 

Samarbete är nyckeln till framgång

För att nå målen i den nationella livsmedelsstrategin och för att arbeta utifrån den regionala handlingsplanen behövs samverkan mellan såväl offentlig sektor och näringsliv som forskning och utbildning samt organisationer och föreningar.

Gemensamt ansvar för samordning

Länsstyrelsen Örebro och Region Örebro län samordnar arbetet med att genomföra handlingsplanen. Tillsammans med olika aktörer ska vi bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar och bidrar till fler jobb och hållbar tillväxt i Örebro län.

<-- 4539333 -->
Translate »