Gör karriär inom livsmedelssektorn
Posted By : March 24, 2020

Inom gröna näringar finns idag möjlighet att anställa 8000 personer under sommarsäsongen 2020, varav ca 5000 inom trädgårdsnäringen. För den som permitterats och vill bidra till den svenska livsmedelsförsörjningen finns alltså möjlighet att göra detta i Corona-krisens spår. Normalt utförs mycket av det säsongsbetonade arbetet inom trädgårds- och skogsnäringen av utländsk arbetskraft, men i den situation vi befinner oss idag ser det ut att bli svårt att täcka behovet. LRF har därför lämnat ett förslag till Tillväxtverket som skulle kunna underlätta rekryteringen av inhemsk säsongspersonal. (lrf.se, 20200323) Föreslagna åtgärder är t ex:

  • Halverad arbetsgivaravgift
  • Löneutjämningsbidrag till de som anställs
  • Utveckla möjligheterna till korttidsarbete så att även småföretagare kan ta del av modellen

Även på längre sikt ser det ljust ut för den som vill arbeta inom livsmedelssektorn. Myndigheten för Yrkeshögskola har nyligen publicerat en rapport (Livsmedelsproduktion, Områdesanalys och inriktning 2020, MYh 202003) som visar att kompetensbehovet är stort och att det inom sektorn finns goda möjligheter att göra karriär både inom nya och mer traditionella områden.

“I nuläget råder det brist på kompetens i stora delar av sektorn. Samtidigt finns positiva krafter som ett stort förtroende för livsmedelsindustrin hos allmänheten, liksom en ökande export.”

Livsmedelsproduktion, Områdesanalys och inriktning 2020, MYh 202003

Inom de områden som berörs av rapporten är det brist på arbetskraft inom ett flertal. Detta i kombination med att Livsmedelsstrategin säger att produktionen ska öka gör att fler behöver söka sig till såväl primärproduktionen som förädlingsledet för att täcka kompetensbristen. På gymnasial nivå finns det idag inte underlag för att täcka behovet vilket öppnar dörrarna för den som vill byta karriär och kan tänka sig att gå en utbildning på yrkeshögskola för att bli konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. Områden som lyfts är:

Växtodling – Brist på kompetent personal både inom lantbruk och trädgård. Odling har många tekniska inslag som är specifika för de olika produktionsgrenarna och ca 60 % av företagen inom trädgårdsnäringen uppger att arbetskraftsbristen hindrar utvecklingen. Inom lantbrukssektorn efterfrågas såväl odlingskompetens i kombination med teknisk kompetens som kunskaper inom industriell ekonomi, ekonomisk analys och affärs- och produktutveckling för att utveckla de stor lantbruksföretagen. Både lantbruks- och trädgårdsföretagen efterlyser personal med kompetens inom arbets- och driftsledning men man ser också behov av pedagogisk och kommunikativ kunskap för att kunna vinna konsumenternas förtroende.

Djurhållning – Den svenska djurhållningen blir allt mer tekniskt avancerad vilket ställer större krav på att kunna ta till sig ny teknik och att dra nytta av de nya möjligheter som uppstår genom den. Framför allt inom nötkötts- och mjölkproduktionen har den tekniska utvecklingen gått fort och ställer nya krav på de anställda. Det är dock inte bara inom dessa sektorer kompetensbrist råder utan personal saknas även inom svin-, kyckling-, lamm- och äggproduktion.

Utbildningsvägar:

Driftledare: 3 utbildningar varav 1 på distans.

Trädgårdsmästare – frilandsodling och förädling: 1 utbildning

Fisk och skaldjursodling – Det finns ett ökande behov av att utveckla vattenbruket i Europa. Traditionell odling av fisk innebär ofta stor påverkan på vattenmiljön vilket medför att vi behöver hitta nya system som är isolerade från de naturliga vattenmiljöerna. För att kunna utveckla fiskodlingen på land behövs kunskap, kompetent arbetskraft och ett förenklat regelverk.

Utbildningsvägar:

Fisk- och skaldjursodling: 1 utbildning, distans.

Livsmedelsindustrin – Idag finns endast ca 50 gymnasieplatser inom området industriella processer på Industritekniska programmet vilket långt ifrån täcker behovet. Detta ger ett försämrat utgångsläge i förhållande till andra länder och efterfrågan på personal inom produktutveckling och innovation är stor.

“Livsmedelsindustrin är betydelsefull för Sveriges bönder och en levande landsbygd. 70 procent av det som kommer från det svenska jordbruket vidareförädlas av livsmedelsföretagen i Sverige.”

Livsmedelsproduktion, Områdesanalys och inriktning 2020, MYh 202003

Utbildningsvägar:

Läke- och livsmedelstekniker: 1 utbildning

Processtekniker

Bagerinäringen –  Konsumenten efterfrågar i allt större grad hantverksmässigt producerade bageriprodukter. Bristen på kompetent personal gör att tillväxten i branschen hämmas. Även inom industriellt bageri saknas kompetent personal inom områdena automationstekniker, processtekniker, produktionstekniker,
underhållstekniker och produktutvecklare. På gymnasial nivå erbjuds allt för få utbildningsplatser för att kunna täcka behovet.

Utbildningsvägar:

Bagare och konditor: 2 utbildningar

Bryggerinäringen – Antalet dryckesproducenter har ökat 10 gånger under 2010-talet och sysselsätter idag ca 5000 personer. Branschorganisationen Sveriges Bryggerier samlar producenter av öl, cider, läsk och vatten. Det är i dagsläget svårt att sia om framtidens behov av bryggeritekniker men klart är att behovet av vidareutbildning är ökande vilket i sin tur kan öppna upp för fler grundutbildade.

Utbildningsvägar:

Bryggeritekniker: 2 utbildningar varav 1 på distans

Innovativa matförpackningar – Användningen av plast inom förpackningsindustrin måste minska och marknaden för miljövänliga produkter som kan ersätta PET-flaskor, sugrör i plast och andra typer av plast emballage växter fort.

“En pådrivande faktor är att alla plastförpackningar ska vara producerade i förnybar eller återvunnen råvara till år 2030.”

Livsmedelsproduktion, Områdesanalys och inriktning 2020, MYh 202003

Utbildningsvägar:

Design- och förpackningstekniker: 2 utbildningar

 

<-- 4539333 -->
Translate »